Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Fa.H.W.Koning.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, uitingen en overeenkomsten met Koning. Algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden niet.

2. Alle aanbiedingen van Koning zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders daarbij is aangegeven.

3. Een overeenkomst komt pas tot stand na mondelinge of schriftelijke bevestiging door Koning. Koning is vrij in het accepteren van bestellingen en/of sluiten van overeenkomsten en kan dit zonder nadere motivering weigeren.

4. Door Koning afgegeven levertermijnen zijn uitdrukkelijk geen fatale termijnen en Koning kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding daarvan.

5. Tenzij schriftelijks anders is overeengekomen, zal de koopprijs zijn de prijs die geldt op de dag van levering. Als na het sluiten van overeenkomst een stijging in de prijs bepalende factoren voor Koning plaatsvindt, mogen die worden doorberekend.

6. Betaling van de koopsom moet plaatsvinden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betaaltermijn is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag alsmede buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,–.
De wederpartij is niet bevoegd enige vordering op Koning te verrekenen met vorderingen van de wederpartij.
Koning is gerechtigd om zekerheid voor betaling van de koopprijs dan wel vooruitbetaling te verlangen alvorens te leveren.

7. De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie van Koning geen beroep meer doen indien de wederpartij niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Koning heeft gereclameerd. Deze termijn begint te lopen op de dag der aflevering.

8. Indien het vervoer van de goederen door of door bemiddeling van Koning geschiedt, zal de wederpartij ervoor zorg dragen dat de plaats waar gelost moet worden vanaf de openbare weg zonder risico voor de vervoerder vlot bereikbaar is. Indien door weersomstandigheden de bereikbaarheid van de openbare weg bemoeilijkt wordt, zal de wederpartij zodanige maatregelen treffen dat de vervoerder onder uitsluiting van risico de plaats van lossing kan bereiken. Eventuele kosten en schade veroorzaakt door nalatigheid van de wederpartij komen voor rekening van de wederpartij.

Indien het vervoer van de goederen door of door bemiddeling van Koning geschiedt, komen de goederen voor risico van de wederpartij zodra ze zijn gelost. In alle andere gevallen vindt risico overgang plaats op het moment dat Koning de goederen ter beschikking stelt aan de wederpartij (levering af fabriek).

9. In geval van overmacht heeft Koning recht op verlenging van de termijn waarbinnen diens prestatie moet plaatsvinden, danwel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig jegens wederpartij of derden te zijn. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan bedrijfsstoringen bij Koning en de situatie dat Koning’s leverancier(s) niet tijdig aan Koning levert.

10. Koning is slechts aansprakelijk voor schade van de wederpartij, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van Koning, met dien verstande dat voor vergoeding slechts in aanmerking komt schade waartegen Koning is verzekerd danwel redelijkerwijs, gezien de in branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Hierbij gelden de volgende aansprakelijkheids-beperkingen:
a. De aansprakelijkheid van Koning strekt niet verder dan het factuurbedrag.
b. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, onkosten, inkomstenderving e.d.) door welke oorzaak dan ook verstaan. De wederpartij dient zich desgewenst tegen dergelijke schade te verzekeren.
c. Koning is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove opzet van hulppersonen.

11. Koning blijft eigenaar van het geleverde of de nog te leveren zaken zolang de wederpartij de vorderingen van Koning ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een soortgelijke overeenkomst niet heeft betaald.
De wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet voldaan, niet gerechtigd op de door Koning geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en/of het geleverde te vermengen met andere zaken als gevolg waarvan de eigendom van Koning teniet zou gaan. Zolang er op geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud van Koning rust, mag de wederpartij deze niet buiten zijn normale bedrijfsuitoefening verwerken of vervreemden.
Indien de wederpartij in verzuim is met enige verplichting jegens Koning is Koning zonder ingebrekestelling gerechtigd het geleverde terug te nemen. De wederpartij machtigt Koning hierbij reeds nu voor alsdan om de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

12. Op alle overeenkomsten met Koning is het Nederlands recht van toepassing.
De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.
Onverbindendheid van een of meer van deze bepalingen laat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen intact.